Ako vám môžeme pomôcť?

Tupozrakosť, amblyopia u detí, prečo vzniká?

Tupozrakosť postihuje približne 4 % detí. Dôležité je jej skoré odhalenie a včasná liečba. Inak sú hrozbou trvalé komplikácie.

Charakteristika

Tupozrakosť, odborne označovaná ako amblyopia, postihuje asi 4 % detí a 2 – 3 % populácie sveta. Vzniká v detskom veku, pričom v tomto období je dôležitá jej diagnostika aj liečba. 

Z gréckeho: amblys, čo znamená slabý a ops, čiže oko. Známy je tiež pojem lenivé oko – v anglickom jazyku lazy eye.

Uvádza sa, že ak sa tupozrakosť v detstve zanedbá, neskôr jej náprava nie je možná, keď tak iba čiastočná.

Svet okolo nás vnímame oboma očami. Táto schopnosť sa označuje aj ako binokulárne videnie, ktoré nám zabezpečuje sledovanie okolia v 3D.

Obraz z oboch očí sa v mozgu spája do jedného celku. Vďaka tomu máme informácie o priestore, jeho hĺbke a dokážeme sa v ňom pohybovať.

V prípade, že mozog nemá informácie z oboch očí, alebo ich nie je schopný vhodne spojiť, nastáva problém vnímania priestoru. Človek vidí 2D. Komplikuje to vnímanie sveta okolo a pohyb v ňom.

Po narodení sa zrak vyvíja

Pre náš zrak je najdôležitejšie obdobie od narodenia až do 6. roku života. Zrak dozrieva a vyvíja sa.

Novorodenec má takzvané skotopické, nočné videnie. To bolo prispôsobené na vnútromaternicový vývoj bez svetla. Dokáže teda vnímať zmenu intenzity jasu, takzvaný svetlocit. Približne po dvoch týždňoch sa zrak zdokonaľuje a už začína vnímať aj farby.

Dieťa sleduje okná, tiene. Krátko sa dokáže pozerať na tvár či predmety. Fixovanie zraku oboma očami začína približne po 2. mesiaci.

V treťom mesiaci už sleduje svoje ruky, hrá sa s nimi. Naťahuje sa za predmetmi pred sebou. Vnímanie tváre sa zameriava už aj na oči, nos a ústa, pričom predtým sledovalo iba jej obrys.

Dieťa registrovalo svet najskôr jedným a následne druhým okom. Badateľné sú aj občasné rozdielne pohyby očí. 4. mesiac je dôležitý aj z hľadiska nastupujúcej obojočnejbinokulárnej spolupráce.

Obe oči sa fixujú na sledovanie jedného predmetuV 6. mesiaci už mozog spája informácie dokopy a tvorí priestorový obraz (3D). Dopomáha k tomu aj vnímanie v oblúku 180°.

Následne sa od 8. mesiaca zdokonaľuje zraková ostrosť. Sledovanie okolia je už plynulé a hladké, bez trhavých pohybov. Dieťa dokáže sledovať predmet očami a nemusí pritom hýbať aj hlavou (centrálna fixácia).

Do prvého roka sa zokonaľuje akomodácia, fixácia zraku, sledovanie predmetov. Akomodácia je schopnosť zaostriť na pozorovaný objekt. Prispôsobovanie sa šošovky na rôznu vzdialenosť.

Zdokonaľujú sa binokulárne reflexy a fúzny reflex, teda vnímanie sveta oboma očami zlučovanie obrazu do jedného celku.

V predškolskom veku je už priestorové vnímanie vyvinuté a ďalej sa upevňujú binokulárne a fúzne reflexy.

Tupozrakosť znamená…

Ide vlastne o neschopnosť mozgu vnímať obraz prichádzajúci zo sietnice oka. Môže postihovať iba jedno oko, ale aj obe oči.

Vzniká v čase, keď oči začínajú vnímať spoločne a vytvárať jeden obraz. Mozog skladá informácie do jedného celku, čo sa označuje aj ako fúzny reflex.

Ak je obraz z jedného oka príliš slabý alebo je prítomné škúlenie, zrakové centrum dostáva rozdielne obrazy. Nastáva dvojité videnie. Aby mozog dvojitému videniu zabránilnespája rozdielne obrazy dokopy.

Abnormálny obraz z postihnutého oka môže byť neostrý, hmlistý, rozmazaný, deformovaný.

Zrakový vnem, reflex zo slabšieho oka vynechá a pracuje, teda svet okolo vníma, iba zdravé či lepšie ostriace oko.

Mozog slabšie oko ako keby vypne a neprijíma z neho signály.

Zraková ostrosť v utlenom oku klesá, nakoľko mozog obraz z daného oka nevníma dostatočne či dokonca ho úplne vynecháva.

Následkom je výpadok priestorového vnímania. Čiže nie je prítomné 3D, ale iba 2D videnie.

Ochorenie nie je dedičné.
U detí, ktorých rodičia majú vyšší stupeň krátkozrakosti či ďalekozrakosti, je potrebné včasné očné vyšetrenie.
Najvhodnejšie je zisťovať tupozrakosť u detí vo veku 3 až 4 roky.
Dôležitá je včasná diagnostika liečba.
Preto nezanedbávajte preventívne detské prehliadky a dôkladné očné vyšetrenie.

Tupozrakosť môže byť rôzneho rozsahu, pričom sa určuje závažnosť na stupeň podľa vyšetrenia vízu:

 1. ľahký – vízus 6/8 – 6/18
 2. stredný – vízus 6/18 – 6/60
 3. ťažký – vízus horší než 6/60

Príčiny

Príčinou tupozrakosti je teda vnímanie rozdielnych obrazov a prijímanie nesúhlasných reflexov v zrakovom centre, ktoré je v mozgu. Následkom čoho vzniká dvojitý obraz. Mozog sa tento jav snaží potlačiť.

Informácie z jedného oka vynecháva, to ďalej prispieva k zhoršovaniu ostrosti videnia daného oka.

Vo väčšine prípadov nie je príčinou anatomická, ale funkčná chyba oka. Príčinou môže byť napríklad strabizmus, teda škúlenie či dioptrická chyba, ako aj ďalekozrakosť či astigmatizmus.

Tupozrakosť môže mať rôzne stupne. Môže postihovať iba jedno oko či obe oči.

Vo väčšine prípadov sa uvádza funkčná amblyopia, ktorá je zapríčinená nevhodnou stimuláciou.

Iným druhom je organická, keď je príčinou nejaká patologická porucha. Napríklad abnormalita v oku či ako následok poškodenia, alebo úrazu oka.

Poznáme viacero druhov amblyopií, ktoré uvádzame v tabuľke

Názov Popis
Kongenitálna vrodená
čiastočne liečiteľná alebo neliečiteľná
pri nystagme, čo je rytmický mimovôľový pohyb očí, aj oboch
Amblyopia ex anopsia môžeme nájsť aj označenie ako deprivačná amblyopia
vzniká ako dôsledok nepoužívania oka
napríklad pri vrodenom zakalení optickej sústavy oka
krvácaní do šošovky, zákale šošovky
ale aj pri ptóze očného viečka
Anizometropická ako následok rozdielnych dioptrií medzi očami
Ametropická pri refrakčnej vade oka
ako je ďalekozrakosť či krátkozrakosť
Meridionálna pri vrodenom nepravidelnom zakrivení šošovky, astigmatizme
Relatívna pri organickej vade v optickej oblasti oka
Pri strabizme pri škúlení, ako jedna z najčastejších príčin tupozrakosti
Tieto typy tupozrakosti sa môžu vzájomne kombinovať

Naviac v literatúre sa uvádza i delenie na organickú (s anatomickou poruchou zrakového orgánu), funkčnú (bez organickej príčiny) a zmiešanú (čiastočne je i nie je prítomná organická príčina).

Príznaky

Prejavom tupozrakosti je zhoršenie zrakovej ostrosti, ale aj výpadok priestorového vnímania. Človek za normálnych okolností vidí svoje okolie 3D, priestorovo. Pri tupozrakosti sa priestorové usporiadanie znižuje iba na 2D.

V detskom veku je možné badať ťažkosti s vnímaním priestoru a orientácie v ňom. Dieťa má problém odhadnúť vzdialenosť od predmetov, hĺbku priestoru. Naráža do okolia, je nemotorné, zakopáva.

Pre deti s tupozrakosťou sú problémom kolektívne aktivity, hry a športy.

Avšak, tupozrakosť si rodič ani dieťa nemusia vôbec všimnúť.

Zrakové schopnosti zdravého oka sú normálne a dieťa nevie opísať, že informácie z jedného oka nespracúva. Neuvedomuje si to a ani nevie opísať to, že má problém s priestorovým vnímaním.

Preto ak si na dieťati všimneme nasledujúce symptómy, je potrebné očné vyšetrenie.

Príznaky, ktoré nemožno zanedbať:

 • nemotornosť
 • zakopávanie
 • padanie
 • narážanie do okolia
 • problém s rozpoznávaním tvaru a priestoru
 • zlý odhad vzdialenosti, hĺbky predmetov
 • žmúrenie očí
 • skláňanie hlavy do strany
 • zatváranie jedného oka
 • vyhýbanie sa kolektívnemu životu, hrám, športom
 • dieťa sa snaží zabrániť zakrytiu jedného oka
 • pri ťažkom stupni tupozrakosti oko vidí iba na vzdialenosť 1 meter či iba obrysy

Zdroj: https://zdravoteka.sk/choroby/tupozrakost/

Pridaj komentár